WEB-ETAX - plata electronica a impozitelor si taxelor locale
        
 

Primaria municipiului Suceava - Directia de buget, contabilitate si fiscalitate

Modalitatea de calcul

Impozitele si taxele locale

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

a) impozitul pe cladiri;

b) impozitul pe teren;

c) impozitul pe mijloace de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hoteliera;

h) taxe speciale;

i) alte taxe locale.

Termene de plata la impozitul pe cladiri/teren/mijloace de transport
Semestrul 1 31 martie
Semestrul 2 30 septembrie

Neplata la termen a obligatiilor implica majorari de 2% pe luna. Pentru mai multe detalii va rugam adresati-va serviciilor de specialitate din cadrul Directiei de buget, contabilitate si fiscalitate.

Facilitati

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri/teren/mijloace de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili persoane fizice sau juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin hotare a consiliului local.

Modul de calcul al majorarilor si penalitatilor, ordinea stingerii datoriilor


a) pentru persoane fizice

Tip Perioada Data initiala Data finala Procent
majorari pe zi 01/01/1995 31/01/1997 0,0012
majorari pe zi 01/02/1997 31/05/1997 0,0016
majorari pe zi 01/06/1997 06/05/1999 0,0025
majorari pe zi 07/05/1999 31/08/1999 0,0030
majorari pe luna 01/09/1999 28/10/2001 0,0300
penalitati pe luna din luna urmatoare 30/09/2001 15/07/2005 0,0050
majorari pe zi 29/10/2001 31/08/2002 0,0010
majorari pe zi 01/09/2002 31/12/2002 0,0007
majorari pe zi 01/01/2003 31/08/2005 0,0006
penalitati pe luna din luna urmatoare 15/07/2005 31/12/2005 0,0060
majorari pe zi 31/08/2005 31/12/2005 0,0005
majorari pe zi 31/12/2005 30/06/2010 0,001
majorari pe luna 30/06/2010 - 0,02


b) pentru persoane juridice
Tip Perioada Data initiala Data finala Procent
majorari pe zi 01/01/1900 06/05/1999 0,0025
majorari pe zi 07/05/1999 31/07/2000 0,0030
majorari pe zi 01/08/2000 28/10/2001 0,0015
penalitati pe luna din luna urmatoare 30/09/2001 15/07/2005 0,0050
majorari pe zi 29/10/2001 31/08/2002 0,0010
majorari pe zi 01/09/2002 31/12/2002 0,0007
majorari pe zi 01/01/2003 31/08/2005 0,0006
penalitati pe luna din luna urmatoare 15/07/2005 31/12/2005 0,0060
majorari pe zi 31/08/2005 31/12/2005 0,0005
majorari pe zi 31/12/2005 30/06/2010 0,001
majorari pe luna 30/06/2010 - 0,02

Ordinea stingerii datoriilor (art. 115 Codul de Procedură Fiscală)
 
(1)Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuții și alte sume reprezentând creanțe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanță fiscală principală pe care o stabilește contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:
a)sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligației fiscale pentru care s-a aprobat o eșalonare la plată, precum și dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată pe perioada amânării, în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlinește în luna curentă, precum și obligațiile fiscale curente de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii acordate;
b)toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată, se aplică prevederile art. 175 alin. (41);
c)sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligației fiscale pentru care s-a aprobat eșalonarea, până la concurența cu suma eșalonată la plată sau până la concurența cu suma achitată, după caz, precum și suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere datorată pe perioada amânării, după caz;
d)obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea contribuabilului.
(2)Vechimea obligațiilor fiscale de plată se stabilește astfel:
a)în funcție de scadență, pentru obligațiile fiscale principale;
b)în funcție de data comunicării, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de organele competente, precum și pentru obligațiile fiscale accesorii;
c)în funcție de data depunerii la organul fiscal a declarațiilor fiscale rectificative, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de contribuabil.
(3)Pentru debitorii care se află sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de stingere este următoarea:
a)obligații fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenței, în ordinea vechimii, cu excepția celor prevăzute în planul de reorganizare confirmat;
b)sume datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum și obligațiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora;
c)obligații fiscale datorate și neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenței, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situația contribuabililor aflați în stare de faliment;
d)alte obligații fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c).
(31)Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul contribuabililor care beneficiază de ajutor de stat sub formă de subvenții de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obligațiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se referă subvenția, indiferent dacă plata este efectuată din subvenție sau din veniturile proprii.

(32)Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul obligațiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, precum și a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligația fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.
(4)Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor prevăzută la alin. (1), cu cel puțin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligațiilor fiscale.

Info!

Pagina este pusa la dispozitia dumneavoastra de Primaria municipiului Suceava - Directia Buget, contabilitate si fiscalitate. Scopul este de a usura accesul cetateanului la informatii privind plata impozitelor si taxelor locale.

Primaria Municipiului Suceava